جمع آوری داده ها در تحلیل آماری

جمع آوری داده ها در تحلیل آماری

پيش از جمع اوری داده ها باید ابزار های اندازه گیری شناسایی گردد و اگر باید داده ها در شرح توصیفی بیاید ، پژوهشگر  باید ان را برای یادداشت برداری سازماندهی نمايد. اساسا در این مرحله است اندازه گیری ها انجام می شود. در مورد زمینه یابی ها از ابزار های اندازه گیری مثل ازمون های پیشرفت تحصیلی به وسیله پرسش نامه ها استفاده می گردد. در این بين  اگر ابزار ها مشخص باشند باید قبل از جمع اوری داده های اصلی ازمایش شوند . سپس داده ها باید برای تحلیل ، تلفیق و کد گذاری شوند.

مرحله تجزیه و تحلیل

نتایج تحقیق پس از تجزیه داده ها مشخص می شود. در این مرحله یادداشت های میدانی ترکیب و سازماندهی می شود که بعد  از ان اطلاعات لازم برای ازمودن فرضیه یا توصیف پدیده به وجود می اید. این مرحله کامل می شود اگر تجزیه و تحلیل های آماری انجام شده باشد.

 خلاصه نمودن نتایج و استنتاج

پس  از تجزیه و تحلیل و کسب نتایج از داده ها ، محقق انتخاب مي نمايد  که چه اطلاعاتی را می خواهد خروجی بگیرد. این نتایج باید خلاصه باشند و به یکدیگر مرتبط باشند.تحلیل ها و تجزیه ها باید به طور کامل تفسیر شوند  و تمامی استنتاج ها باید با توجه به مساله پژوهشی توصیف شوند.    

گاهی دیده می شود محققان و پژوهش گران کم تجربه در اغاز تحلیل اماری رساله و پایان نامه خود تسلسل را رعایت نمی کنند و بدون مقدمه وارد مرحله جمع اوری داده می شوند. گاهی هم پژوهشگر فرضیه هایی را بر اساس بعضی داده ها تدوین می کنند و پس از ان سعی می کنند مسئله ای را از این بین بیرون بکشند. باید دقت نمايند  که نادیده گرفتن تسلسل پژوهش و تحقیق، باعث سردرگمی در مراحل می شود .

جمع آوری داده ها

 

تحليل اماري / تحلیل آماری پایان نامه /تحلیل آماری رساله  /هزینه تحلیل آماری پایان نامه  / هزینه تحلیل آماری رساله    /تحلیل آماری مدیریت

ثبت سفارش

طراحی سایت و سئو و بهینه سازی سورنا